Accountancy nieuws

Verkeerd beeld van werkstress

donderdag 23 november 2017 - Managers hebben een verkeerd beeld over werkstress bij hun werknemers. 40 procent van het hoger management is in de veronderstelling dat hun medewerkers nauwelijks stress ervaren. 58 procent denkt dat de stress wordt veroorzaakt door teveel taken.
Volgens professor Willem van Rhenen, lid van de Raad van Bestuur bij Arbo Unie, is dit juist de grootste misvatting. Werkstress is een gevolg van te weinig steun, te weinig verantwoordelijkheid, te weinig positieve energie. Arbo Unie pleit voor herkenning van de juiste oorzaken van werkstress om adequate hulp te kunnen bieden en aan preventie te werken. Onderzoeksbureau GfK deed in opdracht van Arbo Unie onderzoek naar de werkstress onder hogere management en hun kijk op de werkstress bij hun medewerkers. Het onderzoek is uitgevoerd onder 475 managers en directeuren die werkzaam zijn in alle sectoren. Gemiddeld vindt 75 procent van de ondervraagde managers en directeuren zichzelf zeer stressbestendig. Tegelijkertijd geeft 35 procent aan zelf doorgaans veel stress te ervaren en te verwachten dat dit nog zal toenemen. Volgens Jan van den Hoogen, Arbeids- en Organisatieadviseur bij Arbo Unie, moeten de oorzaken van werkstress goed worden beoordeeld om de juiste hulp te kunnen bieden en werkstress te voorkomen: ligt de oorzaak in te veel taken of in te weinig steun van een leidinggevende? Uit het onderzoek blijkt dat het gebrek aan steun ook bij managers de belangrijkste oorzaak van stress is. Het advies aan managers is om bij signalen van werkstress bij de eigen werknemers vooral niet zichzelf als vertrekpunt te hanteren als het om werkmoraal gaat, maar zich te verplaatsen in de positie van de medewerker en te kijken naar de werkelijke klachten, in plaats van een signaal weg te zetten als onnodig geklaag. Ook een gezonde reflectie op het eigen functioneren kan hieraan bijdragen. Vaak worden externe oorzaken buiten het team gezocht voor het ontstaan van werkstress. In de praktijk blijkt vaak vooral de stijl van leidinggeven mede oorzaak van de werkstress bij medewerkers. Bron: Gfk 13-11-2017

Beconnummer geen kwaliteitslabel

donderdag 23 november 2017 - Volgens staatssecretaris Snel van Financiën is een beconnummer slechts bedoeld als registratienummer voor een belastingconsulent of administratiekantoor en zegt dit niets over de betrouwbaarheid of deskundigheid van belastingconsulenten.
Aanleiding voor deze reactie is een uitzending van het consumentenprogramma Kassa waarin websites voor het aanvragen van toeslagen aan de kaak werden gesteld. Tweede Kamerlid Nijboer (PvdA) wilde daarop van de staatssecretaris weten of het voor het aanvragen van een beconnummer voldoende was als men zich laat inschrijven bij de Kamer van Koophandel en of dit iets zegt over de betrouwbaarheid of deskundigheid van de belastingconsulent. Behalve dat men zich als belastingconsulent moet laten inschrijven, dient de belastingconsulent btw-ondernemer te zijn. Voor het doen van belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen hoeft een belastingconsulent niet te beschikken over een machtiging van de belastingplichtige. Voor Serviceberichten Aanslag, Servicebericht Toeslag en de vooraf ingevulde aangifte moet de belastingconsulent eerst een machtiging van de cliënt laten registreren. Om verwarring te voorkomen zal op de website van de Belastingdienst en in de brief waarmee het beconnummer wordt verstrekt, worden verduidelijkt dat het hier slechts om een registratienummer gaat. De staatssecretaris vindt het niet nodig dat een belastingconsulent een minimumniveau van kwaliteit en betrouwbaarheid aannemelijk maakt, deskundigheid aantoont of een Verklaring Omtrent het Gedrag overlegt, voordat een beconnummer wordt verstrekt. Het ligt niet op de weg van de Belastingdienst om kwaliteitskenmerken te verstrekken. Bron: TK 2017-2018, beantwoording Kamervraag 2017Z14359

Alleen in betreffende jaar betaalde lijfrentepremie aftrekbaar

donderdag 23 november 2017 - Een man vergeet een aantal jaren zijn betaalde lijfrentepremies in aftrek te brengen en corrigeert dit bij de IB-aangifte over een later jaar. De inspecteur beperkt de aftrek tot alleen de in dat jaar betaalde lijfrentepremies. De man gaat vergeefs in bezwaar en beroep. Wel verleent de inspecteur over voorgaande jaren ambtshalve vermindering.
En man heeft in 2007 een lijfrenteverzekering gesloten. Hij betaalt jaarlijks € 600 aan lijfrentepremies. Bij het invullen van zijn aangifte IB/PVV 2010 was hem gebleken dat hij de drie voorgaande jaren geen rekening had gehouden met de aftrek van de betaalde lijfrentepremies. Dit was voor hem aanleiding om behalve de in 2010 betaalde lijfrentepremies ook die met betrekking tot de jaren 2007 t/m 2009 in aanmerking te nemen. In totaal trok hij € 2 400 af. De inspecteur heeft maar een aftrek van € 600 geaccepteerd. Volgens de man is dit ten onrechte. Hij klaagt ook over de wijze waarop de inspecteur hem behandeld heeft. De inspecteur zou onwaarheden hebben verkondigd om hem te laten afzien van bezwaar. Hof Arnhem-Leeuwarden buigt zich uiteindelijk over deze kwestie. Het hof overweegt allereerst dat hij niet kan oordelen over invordering of klachten over de bejegening van belastingplichtigen door de Belastingdienst. Voor zover de stellingen van de man geen betrekking hebben op de hoogte van de aanslag, behandelt het hof deze dus niet. Voor wat betreft het standpunt van de man dat de in de jaren voor 2010 betaalde lijfrentepremies bij de vaststelling van de aanslag IB/PVV 2010 in aanmerking zouden moeten komen, overweegt het hof dat op grond van artikel 3.130 lid 1 Wet IB 2001 premies voor lijfrenten voor aftrek in aanmerking komen op het tijdstip waarop deze zijn betaald of verrekend, voor zover de verrekening niet leidt tot een schuldig gebleven bedrag. De man heeft in 2010 aan lijfrentepremies een bedrag van € 600 betaald. De inspecteur heeft volgens het hof terecht alleen dat bedrag in aftrek toegestaan. De in eerdere jaren betaalde premies kunnen volgens het hof niet bij de vaststelling van het belastbare inkomen over 2010 in aanmerking worden genomen. Het hoger beroep van de man is dan ook ongegrond. Overigens heeft de inspecteur voor de jaren 2008 en 2009 de aftrek alsnog verleend door de aanslagen van de betreffende jaren ambtshalve te verminderen. Voor het jaar 2007 heeft hij tot slot de man een verklaring verstrekt, waarin is opgenomen dat loonheffing achterwege kan blijven voor zover de termijnen niet hoger zijn dan € 620; dit is het totaal van de betaalde premies voor zover die niet in de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 7-11-2017

Verrekening van MRB-schuld met toegezegde proceskostenvergoeding niet toegestaan

woensdag 22 november 2017 - Verrekening van MRB-schuld met toegezegde proceskosten- en griffierechtvergoeding is niet toegestaan. Verrekening is niet mogelijk met een belasting die op aangifte moet worden voldaan, zoals de MRB.
De inspecteur diende op grond van een uitspraak van rechtbank Arnhem in 2012 aan een bv het in die procedure betaalde griffierecht van € 310 te vergoeden. In juni 2014 heeft de inspecteur de bv toegezegd € 1.158 te betalen wegens proceskosten, dwangsom en griffierecht als de bv een bepaalde aanhangig gemaakte procedure zou intrekken. De bv heeft deze procedure nadien daadwerkelijk ingetrokken. De hiervoor bedoelde bedragen waren nog niet door de bv ontvangen. In de onderhavige zaak kreeg de bv naheffingsaanslagen MRB en verzuimboeten opgelegd omdat de rekeningen ter zake over de periode augustus 2014 t/m februari 2015 niet werden voldaan. De bv is hiertegen zonder succes in bezwaar en beroep gegaan. In hoger beroep stelt de bv dat de MRB-schuld en de verzuimboeten reeds zijn voldaan door verrekening met de vordering die hij op de inspecteur had en derhalve ten onrechte zijn opgelegd. De inspecteur stelt zich echter op het standpunt dat verrekening in dit geval niet mogelijk is. Hof Arnhem-Leeuwarden buigt zich over deze kwestie en overweegt dat de ontvanger op grond van de Invorderingswet (art. 24 IW 1990) uit te betalen en te innen bedragen met elkaar mag verrekenen. Echter, een belasting die op aangifte moet worden voldaan, zoals de MRB, is volgens het hof geen te innen bedrag in de zin van dat artikel. De ontvanger was daarom niet bevoegd die belasting te verrekenen met een aan de bv uit te betalen bedrag. Bovendien had de bv helemaal niet om verrekening verzocht, maar juist verzocht om uitbetaling van de haar toekomende bedragen. Het standpunt dat de MRB-schuld door verrekening is betaald, faalt dan ook. Het hof oordeelt dat de naheffingsaanslagen en de verzuimboeten terecht zijn opgelegd. Omdat de inspecteur nadat de verzuimboeten waren opgelegd en nadat de rechtbank uitspraak had gedaan, die verzuimboeten heeft verlaagd naar aanleiding van een beleidsbesluit, omdat op die manier beter rekening wordt gehouden met de strafwaardigheid van het niet betalen van de belasting, beslist het hof dat de aanvankelijk opgelegde boeten wel te hoog waren. In zoverre is het hoger beroep van de man gegrond. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 7-11-2017

Verhoging OZB-eigenarenbelasting geen inkomenspolitiek

dinsdag 21 november 2017 - De aanzienlijke verhoging van de OZB-eigenarenbelasting door de gemeente Nijmegen was volgens Rechtbank Gelderland geen inkomenspolitiek die in strijd is met de wet. Er was geen sprake van een willekeurige of onredelijke belastingheffing.
Een vrouw verhuurde een cafépand in de gemeente Nijmegen. In de periode 2014-2015 waren de tarieven voor de OZB en de rioolheffing voor de eigenaren van niet-woningen aanzienlijk gestegen. De vrouw ging hiertegen in beroep. De gemeente kiest er volgens de vrouw voor om huurders te ontzien en eigenaren zwaarder te belasten. Ze is van mening dat sprake is van een onevenredige belastingstijging, die is bedoeld om het vermeende rechtse rijksbeleid te compenseren. Omdat de onroerende zaak langdurig door haar is verhuurd, heeft zij geen mogelijkheid om de buitensporige kostenstijgingen te verhalen op de huurder. Ze stelt dat de verordeningen niet in stand kunnen blijven gelet op de gehanteerde tarieven en verzoekt de rechtbank tevens om nadeelcompensatie. Er is volgens haar sprake van (verkapte) inkomenspolitiek. Rechtbank Gelderland overweegt dat het gemeenten in beginsel vrijstaat om in de belastingverordeningen die heffingsmaatstaven op te nemen die het beste passen bij het gemeentelijk beleid en de praktijk van de belastingheffing. Het enkele feit dat het door de gemeente Nijmegen gehanteerde tarief hoger was dan in veel andere gemeenten brengt volgens de rechtbank niet mee dat sprake is van strijd met de wettelijke uitgangspunten. De gemeente had de verhoging toegelicht. Zij wenste uitvoeringskosten te besparen door de afvalstoffenheffing en de OZB-gebruikersbelasting af te schaffen en daartegenover de OZB-eigenarenbelasting te verhogen. De gemeente had hierbij volgens de rechtbank aannemelijk gemaakt dat geen sprake was van inkomenspolitiek in strijd van de wet. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van een willekeurige of onredelijke belastingheffing. De OZB-eigenarenbelasting achtte de rechtbank hoog, maar niet buitensporig. De rechtbank concludeert dan ook dat de aanslagen terecht zijn opgelegd en dat er geen grond is voor toewijzing van het verzoek tot nadeelcompensatie. De rechtbank heeft in de laatste beslissing meegenomen dat de vrouw na aftrek van kosten jaarlijks een positief rendement overhield. Bron: Rb. Gelderland 9-11-2017

Ondanks parkeervergunning verplicht parkeergeld te betalen

maandag 20 november 2017 - Soms dient toch parkeergeld betaald te worden, ondanks dat er een parkeervergunning is voor het gebied waar geparkeerd is. Volgens Hof Amsterdam geldt die betalingsverplichting namelijk ook als binnen het vergunninggebied op de tijdstippen waarop de vergunning geldig is onvoldoende parkeerplekken beschikbaar zijn vanwege bouwwerkzaamheden en elders geparkeerd dient te worden en klachten hierover niet (juist) in behandeling zijn genomen.
Een man had zijn auto weliswaar in een gebied geparkeerd waarvoor hij een parkeervergunning had, maar op een plaats waarvoor die vergunning op de betreffende tijdstippen niet geldig was. Hij kreeg voor de tweede keer dat dit plaatsvond twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting opgelegd. Hij was het hier niet mee eens. Hij voert aan dat er in zijn vergunninggebied zestien parkeerplaatsen zijn verdwenen ten behoeve van een bushalte en omvangrijke bouwwerkzaamheden. Er zijn hierdoor onvoldoende parkeerplaatsen beschikbaar, waardoor hij niet anders kon dan op de betreffende plaats te parkeren. Hij had zich hierover al beklaagd bij de gemeente. De naheffingsaanslagen zijn daarom volgens hem ten onrechte opgelegd. Dit betoog slaagt echter niet volgens hof Amsterdam. De heffingsambtenaar van de gemeente heeft volgens het hof terecht gesteld dat een parkeervergunning geen garantie geeft op een parkeerplek in het vergunninggebied. Dat de gemeente de klacht van de man omtrent de parkeerperikelen niet (correct) in behandeling had genomen is volgens het hof daarnaast geen reden om hem van zijn betaalverplichting te ontslaan. Dat sprake zou zijn van strijd met beginselen van behoorlijk bestuur op basis van de door de man aangevoerde uitgebleven klachtafhandeling achtte het hof voorts niet aannemelijk. De klachtenafhandeling viel namelijk niet onder de verantwoordelijkheid van de heffingsambtenaar van de gemeente. Bron: Hof Amsterdam 10-10-2017

Bovengemiddeld aantal nieuwe cao’s

maandag 20 november 2017 - In oktober zijn 37 nieuwe cao’s afgesloten, veel meer dan het normale aantal van 25 voor deze maand. Ook het aantal werknemers waarvoor een nieuwe cao is afgesloten ligt opvallend hoog: 600.000.
Volgens werkgeversorganisatie AWVN valt de versnelling van het cao-overleg te verklaren uit de gunstiger omstandigheden waaronder momenteel wordt onderhandeld. Ook het geleidelijk oplopende jaargemiddelde van de loonafspraken wijst in die richting. Het gemiddelde voor 2017 staat inmiddels op 1,70%. Het maandgemiddelde voor de cao -afspraken in oktober bedraagt 1,94%. Vergelijkbare maandgemiddelden werden voor het laatst behaald in 2011. Tot dusver zijn in dit cao-seizoen 306 akkoorden afgesloten voor de 465 in 2017 aflopende contracten. Dat is met 66% iets boven het normale percentage in deze tijd van het jaar. Bron: AWVN 17-11-2017

Controle voorafgaand aan voorlopige aanslag niet nodig

donderdag 16 november 2017 - De definitieve aanslag week, door een foutje in de papieren aangifte IB/PVV af van de voorlopige aanslag. De voorlopige aanslag was opgelegd zonder de aangifte uitvoerig te controleren. De rechtbank legt uit waarom de belastingplichtige over de voorlopige teruggaaf rente moet vergoeden.
Een man had een papieren aangifte IB/PVV ingediend en daarop – per ongeluk – aangekruist dat hij uitsluitend in Nederland voor de volksverzekeringen was verzekerd en dat hij het betreffende belastingjaar niet was verzekerd voor de AOW en de Anw. De voorlopige aanslagregeling werd conform zijn aangifte opgelegd, maar bij de definitieve aanslag IB/PVV vond een correctie plaats. Hierdoor moest de man € 2.239 betalen inclusief een bedrag van € 137 aan belastingrente. De man ging in beroep en gaf toe dat hij een fout had gemaakt maar volgens hem had de inspecteur dat zelf meteen kunnen vaststellen. Dat de inspecteur het niet had opgemerkt, kon er volgens de man niet toe leiden dat hij nu belastingrente moest voldoen. Rechtbank Gelderland stelde echter de inspecteur in het gelijk. De rechtbank overwoog daarbij dat jaarlijks grote aantallen belastingaanslagen worden opgelegd. Het zou teveel tijd in beslag nemen, als iedereen moest wachten tot de hele aangifte was gecontroleerd. De voorlopige aanslag dient volgens de rechtbank om te bewerkstelligen dat op relatief korte termijn te veel ingehouden voorheffing kan worden terugbetaald of te weinig betaalde belasting kan worden geïnd. Aan de controle bij een voorlopige aanslag worden volgens de rechtbank ook minder hoge eisen gesteld. Daarom kon de man er niet op vertrouwen dat de definitieve aanslag gelijk zou zijn aan de voorlopige aanslag. Ook had hij kunnen zien dat bij de voorlopige aanslag was uitgegaan van onjuiste gegevens. De inspecteur heeft volgens de rechtbank niet onzorgvuldig gehandeld door het vermelde in de aangifte in eerste instantie volledig over te nemen en pas bij de definitieve aanslag de gemaakte fout te corrigeren. Daarbij acht de rechtbank van belang dat er enig onderzoek nodig was om vast te stellen dat de man ten onrechte in de aangifte een kruis had gezet. Voorafgaand aan het opleggen van de voorlopige aanslag hoefde de inspecteur dit onderzoek niet te doen. Het beroep van de man is dan ook ongegrond. Bron: Rb. Gelderland 2-11-2017

Arbeidsmarkt trekt verder aan in derde kwartaal

donderdag 16 november 2017 - De arbeidsmarkt in het derde kwartaal van 2017 trok verder aan. Er waren meer banen, meer vacatures en meer werkenden. Tegenover elke vacature stonden twee werklozen. Het aantal banen nam toe met 51.000, een record zo meldt het CBS. In het derde kwartaal van 2017 waren er gemiddeld 10,2 miljoen banen in Nederland. Dit betreft alle banen: die van werknemers, zelfstandigen, voltijd en deeltijd. De sterke toename dit kwartaal was vooral toe te schrijven aan een stijging van het aantal banen van werknemers (49.000), waarmee een record van 8.142.000 werd bereikt.
Ook het aantal openstaande vacatures nam toe, maar minder snel dan in de voorgaande twee kwartalen. Eind september stonden er 213.000 vacatures open. Eind juni 2013 waren dat er 91.000, de laagste stand sinds het begin van de crisis. Kort voor de crisis liep het aantal vacatures op tot 249.000. Het aantal werkenden is sinds het derde kwartaal van 2016 met 177.000 toegenomen. Daarvan hadden 177.000 werknemers (waarvan een groot deel voltijders) uitzicht op een vaste baan en 57.000 een vast dienstverband. Dat is de grootste stijging sinds begin 2009. Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie (incl. werknemers met uitzicht op een vaste baan) groeide in het afgelopen jaar met 98.000. Het aantal zzp’ers nam toe met 27.000. De werkloosheid volgens de ILO-definitie daalde in het derde kwartaal naar 4,7% (gecorrigeerd voor seizoensinvloeden), oftewel 428.000 personen, 25.000 minder dan een kwartaal eerder. Tegenover elke vacature (213.000) staan nu twee werklozen. Het totale onbenut arbeidspotentieel kwam in het derde kwartaal uit op een kleine 1,3 miljoen mensen. Naast het aantal van 408.000 werklozen (niet-seizoensgecorrigeerd) betreft dit 263.000 mensen die direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent hebben gezocht en 162.000 mensen die niet beschikbaar waren, maar wel gezocht hebben. Daarnaast waren er 445.000 deeltijdwerkers die meer uren willen werken en hiervoor ook direct beschikbaar zijn. Bron: CBS 14-11-2017

Acties PostNL aangekondigd

donderdag 16 november 2017 - Vakbond FNV kondigt acties aan nu het bedrijf niet is ingegaan op het ultimatum van FNV en niet is teruggekeerd naar de onderhandelingstafel.
Een maand geleden kwam er een onderhandelingsresultaat tot stand zonder de FNV. Volgens vakbond FNV is een groot deel van de werknemers, waaronder ook de achterban van de overige bonden, ontevreden over het cao-resultaat. De eerste acties zijn aangekondigd voor na het weekend. Bron: FNV, 14 november 2017

Aanslag schenkbelasting na 18 jaar

donderdag 16 november 2017 - Doordat geen aangifte schenkbelasting is gedaan voor een vanuit het buitenland in 1997 gedane schenking, geldt de bijzondere navorderingsregeling. Deze regeling bepaald dat de navorderingstermijn van twaalf jaar gaat lopen op de dag nadat de akte van overlijden van de schenker of van de begiftigde wordt ingeschreven.
Een moeder heeft in januari 1997 aan ieder van haar drie dochters een bedrag van f 465.200 (€ 211.099) vrij van recht geschonken waarvan aangifte is gedaan. Daarnaast heeft moeder een bedrag van f 925.000 (€ 419.747) geschonken vanaf een Zwitserse bankrekening. Hiervoor is geen aangifte recht van schenking gedaan. Doordat één van de zusters in 2014 gebruik heeft gemaakt van de inkeerregeling, heeft de inspecteur aan één van de andere zusters met dagtekening 22 december 2015 een navorderingsaanslag recht van schenking opgelegd. Nadat sprongcassatie is ingesteld moet de Hoge Raad beoordelen of de navorderingsaanslag terecht is opgelegd. De verlengde navorderingstermijn van twaalf jaren (art. 16 lid 4 AWR) geldt voor gevallen waarin te weinig belasting is geheven over een bestanddeel van enige belasting dat in het buitenland wordt gehouden of is opgekomen. Deze navorderingstermijn vangt aan op het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Volgens de Hoge Raad bepaalt de bijzondere navorderingsregeling (art. 66 lid 1 aanhef en ten tweede SW), voor gevallen waarin geen aangifte voor de schenkbelasting is gedaan, dat de verlengde navorderingstermijn begint na de dag van de inschrijving van de akte van overlijden van de schenker of van de begiftigde in de registers van de burgerlijke stand. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever met de bijzondere navorderingsregeling zeker heeft willen stellen dat de verlengde navorderingstermijn alleen ingaat op een later tijdstip dan het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan, indien er van de schenking geen dan wel niet tijdig aangifte is gedaan. Nu van de schenking van het Zwitserse vermogen geen aangifte is gedaan, zoals aangegeven in de bijzondere navorderingsregeling, heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat de navorderingsaanslag op tijd is opgelegd. Op grond van de bijzondere navorderingsregeling is de navorderingstermijn van twaalf jaren voor de schenking van het Zwitserse vermogen aangevangen op de dag na inschrijving van de akte van overlijden van de moeder, namelijk 1 januari 2004. Bron: HR 10-11-2017

Cao-akkoord Horeca

dinsdag 14 november 2017 - Na een aantal jaren zonder cao en het vastlopen van de onderhandelingen met de FNV aan tafel, is er toch nog een onderhandelingsakkoord tot stand gekomen tussen Koninklijke Horeca Nederland en CNV Vakmensen.
Het betreft een tweejarige cao met een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. Gedurende die looptijd krijgen de werknemers in de horeca tweemaal per jaar een loonsverhoging. Op 1 januari van ieder jaar een verhoging met het inflatiepercentage en op 1 juli een verhoging van 1 procent. Verder is afgesproken dat uiterlijk per 1 april de lonen in de sector zijn aangepast aan de loontabellen in de cao. De cao partijen geven gedurende de looptijd van deze cao vorm en inhoud aan de sociale agenda. Hierin komen de volgende onderwerpen onder andere aanbod: ontwikkeling van werknemers, maatwerk op omschrijving van functies en beloning. Bron: CNV Vakmensen 13-11-2017

Geen BOR want geen materiële onderneming

dinsdag 14 november 2017 - Doordat de werkzaamheden van een beheer-bv ten tijde van het overlijden van erflaatster het normaal vermogensbeheer niet te boven gaan, hebben de erfgenamen geen recht op toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).
Een moeder houdt aandelen in een beheer-bv, die op haar beurt 100% aandelen houdt in een andere bv en voor 30% in nog een andere bv. Tevens bezit de beheer-bv drie beleggingsparticipaties, een productielijn, een vordering en een lening. De moeder overlijdt in 2009. Haar zoon is van mening dat de BOR van toepassing is op zijn verkrijging van de aandelen in de beheer-bv. De inspecteur stelt dat dit niet het geval is. De zaak komt uiteindelijk voor Hof Den Bosch. Het hof oordeelt dat de BOR niet van toepassing is omdat het houden van aandelen in twee andere bv’s en het bezitten van beleggingsparticipaties en de verhuur een productielijn niet kwalificeren als het drijven van een materiële onderneming. Ook beheren van de lening en de vordering brengt niet veel extra werkzaamheden met zich mee. Volgens het hof gaan de activiteiten van de beheer-bv, in onderling verband bezien, ten tijde van het overlijden van erflaatster normaal vermogensbeheer niet te boven. Het beroep op de BOR is dan ook terecht afgewezen. Bron: Hof Den Bosch 26-10-2017

Veel zzp'ers tegen verplicht pensioen

maandag 13 november 2017 - Bijna de helft van de Nederlandse zzp'ers is tegen een verplichte pensioensopbouw voor zelfstandigen. Zzp'ers kiezen er bovendien vaak bewust voor om zich niet te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dat blijkt uit de vrijdag verschenen ZZP Succes Index over het derde kwartaal van 2017 door onderzoeksbureau GfK in opdracht van ABN Amro.
Ondanks mogelijke financiële problemen later, staan de meeste zelfstandigen voorlopig negatief tegenover een verplicht zzp-pensioen. Slechts een kwart van de ervaren zzp'ers vindt het verplicht stellen van pensioenopbouw een goede zaak. Een ruime kwart (29%) heeft geen mening en bijna de helft (46%) is tegen. Onder potentiële starters is er met 39% belangstellenden meer animo voor. Ook voor een verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid kan op weinig enthousiasme rekenen. Slechts een kwart (24%) is voorstander, tegenover 42% van de starters. De meeste zzp'ers (78%) melden zich niet te hebben verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Voor 54% is dit een bewuste keuze. Veel zzp'ers vinden zo'n verzekering te duur of sparen liever zelf. Zelfstandigen blijken vrij optimistisch over hun zzp-schap. Over een jaar denkt 83% nog steeds zelfstandige zonder personeel te zijn. In het tweede kwartaal van 2017 was dit aandeel nog 76%. Bijna een op de vijf zzp'ers (17%) stelt opdrachten te krijgen, omdat de opdrachtgever in kwestie liever zzp'ers inzet dan vaste medewerkers. Opvallend is dat niet alle zzp'ers van dit fenomeen gecharmeerd lijken te zijn. Een op de drie zelfstandigen (32%) ziet liever meer vaste dienstverbanden dan flexwerk. Bron: Nueconomie 10-11-2017

Schadevergoeding voor plaatsen valse Google reviews

maandag 13 november 2017 - Een man heeft volgens rechtbank Amsterdam onrechtmatig gehandeld jegens een kinderdagverblijf door het plaatsen van valse Google reviews. De man dient de door het kinderdagverblijf geleden materiële schade te vergoeden als ook de gemaakte kosten in de procedure tegen Google om de IP-adressen te achterhalen.
Een man had gedurende tien maanden online onder aliassen negatieve Google reviews geplaatst en aangepast die betrekking hadden op een kinderdagverblijf in Amsterdam. Het kinderdagverblijf zag zich genoodzaakt te procederen tegen Google om de IP adressen te verkrijgen waarmee de valse reviews waren geplaatst en zodoende de identiteit van de gebruiker(s) te kunnen achterhalen en om de valse reviews te laten verwijderen. Het kinderdagverblijf heeft achterhaald dat de man de valse reviews had geplaatst en wendde zich tot rechtbank Amsterdam voor een vergoeding van haar schade wegens een aan de man toerekenbare onrechtmatige daad. De man heeft niet weersproken dat de onrechtmatige daad hem kan worden toegerekend. De rechtbank oordeelt daarom dat hij jegens het kinderdagverblijf schadevergoeding verschuldigd is vanwege de valse Google Reviews. Het kinderdagverblijf vordert van de man een bedrag aan materiële schade, immateriële schade en gemaakte kosten in verband met het voeren van een procedure tegen Google. Het gevorderde bedrag aan materiele schade is volgens het kinderdagverblijf het loon van haar bestuurders die zich in totaal 15 werkdagen hebben moeten bezighouden met de gevolgen van de door de man geplaatste valse reviews. De rechtbank wijst deze vordering geheel toe. Het gevorderde bedrag aan immateriële schade wordt door de rechtbank afgewezen. Volgens de rechtbank heeft het kinderdagverblijf niet voldoende gesteld en inzichtelijk gemaakt dat zij reputatieschade heeft geleden. De gevorderde vergoeding van de gemaakte kosten vanwege de procedure tegen Google wordt wel door de rechtbank toegewezen. Deze procedure was volgens de rechtbank noodzakelijk om de valse reviews te laten verwijderen en om de identiteit van de plaatster van de valse reviews te achterhalen. De man wordt veroordeeld tot betaling aan het kinderdagverblijf van een bedrag van (bijna) € 17.000,– aan schade en kosten. Bron: Rb. Amsterdam 18-10-2017

Onderhandelingsresultaat Uitgeverijbedrijf

donderdag 9 november 2017 - Werkgevers en bonden zijn een onderhandelingsresultaat overeengekomen voor de cao van het Uitgeverijbedrijf. De bonden zullen dit resultaat neutraal aan hun achterban voorleggen.
Overeengekomen is een cao met een looptijd van 1 maart 2017 tot en met 31 mei 2019. Voor de duur van de cao is een loonsverhoging afgesproken van in totaal 3%: 1,5% per 1 november 2017, en 1,5% per 1 juli 2018. Daarnaast krijgen werknemers in december van dit jaar een eenmalige uitkering van € 300 bruto. Verder is vastgelegd dat het persoonlijk keuzebudget structureel is vastgesteld op 12%. Het persoonlijk keuzebudget is lang een struikelblok geweest bij de onderhandelingen. Dit percentage is opgebouwd uit vakantiegeld, bovenwettelijke vakantiedagen en een inleg van 2% van de werkgevers. Over die 2% was eerder dit jaar onenigheid over de vraag of dat nu structureel is of niet. Met de cao-afspraak is nu vastgelegd dat de 2% werkgeversinleg structureel is. Verder is vastgelegd dat medewerkers die werkzaam zijn op basis van een payrollconstructie of als uitzendkracht minimaal worden beloond op het salarisniveau van de functie waarvoor de betrokkenen worden ingeleend of in een payroll constructie worden ingezet. De bonden leggen het onderhandelingsresultaat voor de cao Uitgeverijbedrijf neutraal aan hun achterban voor. Ze zijn tevreden over het vastleggen van het structurele karakter van de 2% PKB die de werkgevers inleggen in het PKB. Ook de loonsverhoging van in totaal 3% wordt positief beoordeeld, maar wel wordt als een nadeel gezien dat de verhoging telkens laat in het jaar valt. Vakbond NVJ geeft aan dat in combinatie met het PKB en een aantal andere afspraken de onderhandelaars hebben gemeend het resultaat toch te kunnen voorleggen. Langer onderhandelen of niet akkoord gaan, had tot geen resultaat en dus geen geld in 2017 geleid. Dat vond men onverantwoord. Bron: CNV Vakmensen 7-11-2017; NVJ 6-11-2017

Luxe woning met werkruimte tot privévermogen gerekend

donderdag 9 november 2017 - Volgens Rechtbank Den Haag heeft de inspecteur terecht de nieuw gebouwde luxe woning tot het privévermogen van een tandarts-implantoloog gerekend. Volgens de rechtbank stond bij de keuze en de bouw van de woning de persoonlijke wens van de tandarts om een comfortabele privé woonruimte ter beschikking te hebben voorop en niet zozeer de eisen van een goede en succesvolle bedrijfsuitoefening.
Een tandarts-implantoloog geeft opdracht voor de bouw van een luxe woning. De investering bedraagt € 3.600.000. Hij verricht vervolgens één dag per week en in het weekend zijn werkzaamheden vanuit de woning. De overige dagen werkt hij vanuit zijn praktijkpand. Verder werkt één medewerker twee dagen per week vanuit de woning. De tandarts heeft zijn woning als ondernemingsvermogen aangemerkt. De inspecteur is echter van mening dat de woning tot het privévermogen van de tandarts gerekend moet worden. Rechtbank Den Haag stelt de inspecteur in het gelijk. Volgens de rechtbank stond bij de keuze en de bouw van de woning de persoonlijke wens van de tandarts om een comfortabele privé woonruimte ter beschikking te hebben voorop en niet zozeer de eisen van een goede en succesvolle bedrijfsuitoefening. Voorts wordt volgens de rechtbank de bijzonder kostbare onroerende zaak overheersend voor privédoeleinden gebruikt. De rechtbank overweegt daarbij dat het zwembad, de sauna, de stoomcabine, het botenhuis, de aanlegsteiger en de bijbehorende grond geen functie hebben binnen de onderneming van de tandarts. De rechtbank oordeelt dan ook dat de tandarts bij zijn wil om de gehele onroerende zaak tot zijn ondernemingsvermogen te rekenen niet binnen de grenzen van de redelijkheid is gebleven. Dat meer dan 10% van de oppervlakte van de woning voor de onderneming wordt gebruikt, leidt niet tot een ander oordeel. Bron: Rb. Den Haag 21-09-2017

Tandartsassistenten willen weer eigen cao

woensdag 8 november 2017 - Uit onderzoek van FNV Zorg & Welzijn zou blijken dat een grote meerderheid van de tandartsassistenten weer een eigen cao wil. Sinds 2004 is er geen cao tandartsassistenten meer.
De vakbond hield een enquête onder de beroepsgroep. 94,5% antwoordde positief op de vraag of het van belang is dat er weer een cao komt. Niemand gaf aan het helemaal niet belangrijk te vinden en slechts 4,5% vindt het een beetje belangrijk. Op de vraag of ze zich ervoor willen inzetten antwoordde 24% met ja. 68,3% gaf aan zicht te zullen beraden op deze vraag. Van de geënquêteerden gaf 49,8% aan een loonsverhoging te ontvangen, 45,7% zei dit niet te hebben ontvangen en 4,5% wist het niet. Op de vraag of er naast loon nog andere arbeidsvoorwaarden zijn toegekend antwoordde 54,3% met ja. Dit betreft dan verlof en vakantie (75,1%), afspraken over werktijden (44%). Slechts een enkeling ontvangt ook een eindejaarsuitkering (8,6%). FNV Zorg & Welzijn wil nog dit jaar met de doelgroep de mogelijkheden van een nieuwe cao onderzoeken. Bron: FNV 1-11-2017

Aftrek extra kosten wegens incontinentie toegestaan

woensdag 8 november 2017 - Volgens Hof Amsterdam is incontinentie een ziekte. Daarom bestaat recht op aftrek van de extra uitgaven voor kleding en beddengoed in verband met die incontinentie.
Een vrouw heeft in verband met incontinentie in haar IB-aangifte een bedrag afgetrokken voor extra uitgaven voor kleding en beddengoed. De inspecteur heeft de aftrek niet toegestaan omdat geen sprake is van een ziekte. Hij stelt zich op het standpunt dat de incontinentie het gevolg is van ouderdom. Daarnaast voert de inspecteur aan dat de vrouw onvoldoende aan de hand van bescheiden heeft aangetoond dat zij extra kosten heeft gemaakt. In hoger beroep beslist Hof Amsterdam dat de vrouw wel recht heeft op aftrek van door haar gedane extra uitgaven voor kleding en beddengoed, in verband met incontinentie. Het hof oordeelt namelijk dat die extra uitgaven kwalificeren als uitgaven die zijn gedaan ‘wegens ziekte of invaliditeit'. Daarbij verwijst het hof naar de wetsgeschiedenis. Volgens het hof zijn in de wetgevingsgeschiedenis geen aanknopingspunten te vinden voor het door de inspecteur gemaakte onderscheid tussen ‘incontinentie veroorzaakt door ziekte' en ‘incontinentie veroorzaakt door ouderdom'. Daarbij overweegt het hof dat het ook nog maar de vraag is of het medisch gezien mogelijk is een dergelijk onderscheid te maken. Wat betreft het bewijs van de extra uitgaven gaat het hof niet mee in het standpunt van de inspecteur dat de vrouw onvoldoende bewijs heeft aangedragen. Volgens het hof is om in aanmerking te komen voor het lage forfaitair aftrekbare bedrag slechts gering bewijs vereist. In dit bewijs is de vrouw volgens het hof geslaagd, gelet op de aard van de aandoening en het feit dat zij er al jarenlang aan lijdt. Bron: Hof Amsterdam 24-10-2017

Telefoongesprek met belastingdienst geen tijdig ingediende aanvraag kgb

dinsdag 7 november 2017 - Rechtbank Den Haag oordeelt dat een aanvraag voor een kindgebonden budget alleen schriftelijk kan geschieden. Een telefoongesprek met de Belastingdienst kan daarom niet als een tijdig ingediende aanvraag aangemerkt worden.
Een man wilde in 2016 nog aanspraak maken op het kindgebonden budget 2015. Hij stelt in augustus 2016 met de Belastingdienst/Toeslagen hierover gebeld te hebben. Volgens de man is hem tijdens dit gesprek toegezegd dat alles op tijd in orde zou komen. In september 2016 heeft de man de aanvraag ook nog schriftelijk gedaan. Zijn aanvraag werd echter afgewezen omdat deze te laat zou zijn. De Belastingdienst/Toeslagen heeft daarbij alleen de schriftelijke aanvraag in ogenschouw genomen, die pas na 1 september 2016 (de uiterste termijn voor de aanvraag) was ingediend. De man gaat tegen de afwijzing in beroep bij Rechtbank Den Haag. De rechtbank oordeelt dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat de man door de Belastingdienst toegezegd zou hebben gekregen dat ‘alles wel in orde zou komen’. Wat betreft de in augustus 2016 gedane telefonische aanvraag voor het kindgebonden budget 2015 oordeelt de rechtbank dat deze niet aangemerkt kan worden als een tijdig ingediende aanvraag. De aanvraag voor een kindgebonden budget moet volgens de rechtbank namelijk schriftelijk geschieden. Het telefoongesprek dat de man heeft gevoerd kan daarom niet als een aanvraag worden aangemerkt. De rechtbank stelt vast dat de schriftelijke aanvraag pas na 1 september 2016 door de man is ingediend. Daarmee is de aanvraag te laat voor het kindgebonden budget 2015. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 17-10-2017

Van Beers BV

De "Z" staat achter in het alfabet maar voor ons als 1e letter: "A"aanspreekbaarheid, nuchter, benaderbaar en een eerlijke prijs.

clownschoen

Meer klanten over Z!

Zoutewelle Actueel

Fisckwartaaltje

21 april 2017 - We hebben iets nieuws!Vanaf heden sturen wij je ieder kwartaal een nieuwsbrief met fiscaal voordeel. Makkelijk leesbaar, to the point en met de beste tips & tricks... Lees meer »

Accountancy Nieuws

Verkeerd beeld van werkstress

donderdag 23 november 2017 - Managers hebben een verkeerd beeld over werkstress bij hun werknemers. 40 procent van het hoger management is in de veronderstelling dat hun medewe...Lees meer »

De Zoutewelle Nieuwsbrief